Ramin Memar

از وبلاگ

بسامد (فرکانس)

زیر و بم بودن صدا ها با بسامد (فرکانس) نوسان های آن مشخص می شود. هر چه نوسان سریع تر باشد. صدا زیر تر است و هر چه نوسان کند تر باشد صدا بم تر است.   به گفته راجر کیمی ین: هرچه شیء نوسان کننده کوچک تر باشد نوسانی سریع تر خواهد داشت و […]

ادامه مطلب