رامین معمار

دسته: تاریخ موسیقی ایران و جهان

فونوگراف و تحول ضبط موسیقی در ایران دوره ی قاجار

تاریخ تحول ضبط موسیقی در دوره مظفرالدین شاه قاجار، استفاده از دستگاه فونوگراف در اواخر عهد ناصرالدین شاه جنبه ی کاملا اختصاصی داشت. از اوایل دوره مظفرالدین شاه، از همان نوع و همان ساخت، تعدادی دستگاه فونوگراف وارد ایران شد. از همین دوره به تدریج، جسته گریخته در برخی روزنامه های ایران نیز اشاره ای […]

ادامه مطلب

تمهیداتی در معماری ایران به کار رفته، که از نظز صوتی قابل توجه است.

ضبط موسیقی علاقه به ماندگاری و دیرپایی صوت از روزگاران کهن جزو آرزو های بشر بوده است. دانشمندان از دیرگاهان در جست وجوی کشف شیوه هایی بوده اند، که بتوانند اصوات طبیعت و حتی آواهای گفتار را بطور مصنوعی تولید و ضبط کنند، در برخی از معماری ایرانی تمهیداتی به کار رفته است. که از […]

ادامه مطلب